Teologia w pigułce

Eucharystia

Eucharystia, Msza święta, Łamanie Chleba, Najświętsza Ofiara, Niewyczerpane Bogactwo, Wieczerza Pańska, Zgromadzenie Eucharystyczne, Dziękczynienie, Pamiątka, Chleb Aniołów, Lekarstwo Nieśmiertelności – to tylko niektóre z nazw i prób ujęcia w ramy ludzkiego języka boskiej rzeczywistość transsubstancjacji przekraczającej nasze rozumowe poznanie. Jakimi słowami opisać, ten wielki dar jakim jest Eucharystia, aby w pełni zrozumieć ontyczną przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Naszego Zbawiciela? Rzeczywistości Najświętszej Ofiary nie da się w pełni pojąć i zrozumieć. Dotyka ona bowiem boskiego wymiaru, który nieskończenie przekracza możliwości poznawcze ludzkiego umysłu. Z pomocą jednak przychodzi nam Objawienie Boże, Duch Święty i Nauczanie Kościoła.  

W Nowym Testamencie znajdujemy wiele fragmentów, które z perspektywy naszego doświadczenia możemy odnieść do Eucharystii. W 6 rozdziale ewangelii według św. Jana czytamy następujące słowa: “Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata”.  Z kolei w innym fragmencie tej samej ewangelii czytamy: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”

W Piśmie Świętym znajdziemy tylko cztery fragmenty opisujące bezpośrednio moment ustanowienia Eucharystii – u św. Pawła, św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza. Należy jednak pamiętać, że spisywanie ewangelii nie było bezpośrednim notowaniem słów i wydarzeń w momencie ich występowania. Cały mechanizm polegający na zebraniu i spisaniu najważniejszych według autora wydarzeń z życia Jezusa rozpoczął się kilka lat po Zmartwychwstaniu Pańskim i miał konkretny cel. Pierwotnie przekazywanie Dobrej Nowiny odbywało się ustnie. Dopiero z czasem w kontekście rozszerzania się liczby chrześcijan i powiększania wspólnot oraz ujednolicenia ustnego przekazu życia Jezusa zaczęto spisywać ewangelię. 

Sakrament Eucharystii ustanowił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, którą spożywał wraz ze swoimi uczniami w przeddzień swojej męki i śmierci krzyżowej. Pascha ta spożywana była jako pamiątka wyzwolenia Izraelitów z niewoli Egipskiej. Jezus wypełniając przepisy prawa, jednocześnie nadaje im nowy, głębszy sens.  Dokonuje się to w kontekście ważnych dla Żydów wydarzeń – wyprowadzenia narodu wybranego z niewoli. Jak czytamy w posynodalnej adhortacji Benedykta XVI Sacramentum caritatis:
Ta obrzędowa uczta, związana ze składaniem w ofierze baranków, była pamiątką przeszłości, ale równocześnie była też pamiątką profetyczną a więc zapowiedzią przyszłego uwolnienia. Lud bowiem doświadczył, iż to uwolnienie nie było definitywne, gdyż jego historia była naznaczona zniewoleniem i grzechem 
W modlitwie uwielbienia Jezus składa dzięki swojemu Ojcu nie tylko za wyzwolenie Izraela z niewoli Egipskiej, ale rozszerza owo dziękczynienie również na swoje własne wywyższenie na krzyżu. Jezus jawi się nam zatem jako prawdziwy baranek złożony w ofierze za grzechy całego świata. W sakramencie Eucharystii antycypuje on już swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. W kontekście tych wydarzeń śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nabierają uniwersalnego charakteru jako wybawienie ludzkości z niewoli grzechu. Sakrament Eucharystii podkreśla miłość Boga do człowieka, w którym zawierają się wydarzenia zbawcze.  

Jezus prosi nas abyśmy pozytywnie odpowiedzieli na Jego wezwanie wyrażone w słowach “To czyńcie na moją pamiątkę”. Nie chodzi tu jedynie o powtarzanie Ostatniej Wieczerzy, ale o sakramentalny charakter Eucharystii. Ta substancjalna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa zapoczątkowuje pewną chrześcijańską nowość, która ma na celu rozpoczęcie wewnętrznej przemiany, której zwieńczeniem będzie przekształcenie rzeczywistości tak aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *